Loading...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies [więcej]

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00

  • Potrzebna pomoc?

    +48 790 574 838

    +48 575 676 748

  • Napisz do nas @

    kontakt@formagsm.pl

    b2b@formagsm.plRegulamin świadczenia usług

Regulamin Świadczenia Usług serwisu FormaGSM (dalej zwany "Regulamin") określa warunki wykonywania usług serwisowych przez firmę TUVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa; NIP 7010991958 (dalej zwaną "FormaGSM" lub ''Serwis'').

    I.    Postanowienia ogólne
    II.   
    1.    FormaGSM świadczy swoje usługi na terenie całej Polski.
    2.    Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający firmie FormaGSM świadczenie usług naprawy oraz regeneracji urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe, tablety itp.
    3.    W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.
    1.    Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin.
    2.    Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną cenników usług, faktur VAT za wykonane usługi, informacji na temat statusów i kosztów napraw oraz innych informacji związanych z zamówieniami i zlecanymi firmie FormaGSM naprawami.
    3.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.).

    I.    Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych
    II.   
    1.    Podawane w cenniku usług przykładowe ceny napraw oraz podawany Klientowi w trakcie składania zlecenia orientacyjny koszt naprawy są określone na podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez firmę FormaGSM w ramach innych zleceń o podobnym charakterze usterki, lecz może on ulec zmianie, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
    2.    Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
    3.   
    I.     Transport
    II.   
    1.    Przekazanie sprzętu do serwisu FormaGSM odbywa się za pomocą firmy kurierskiej lub poprzez osobiste dostarczenie urządzeń do serwisu.
    1.    W przypadku wysyłki sprzętu do naprawy, Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć uszkodzone urządzenia do transportu.
    2.    Po wykonaniu naprawy urządzenie jest odsyłane niezwłocznie na adres podany przez Klienta przy zlecaniu usługi za pośrednictwem firmy kurierskiej.
    3.    Wszystkie przesyłki na czas transportu są ubezpieczone do kwoty 5000 zł.

    I.    Diagnoza i wycena usterki
    II.   
    1.    Po dotarciu uszkodzonego urządzenia lub modułu Serwis dokonuje diagnozy uszkodzenia i w jej wyniku potwierdza lub określa prawidłowy koszt usługi serwisowej.
    2.    W przypadku braku innego postanowienia diagnoza urządzenia jest dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.
    3.    Diagnoza usterki jest darmowa, a Klient nie ponosi za nią opłaty.

    I.    Naprawa
    II.   
    1.    FormaGSM dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części lub w przypadku ich niedostępności, ich wysokiej jakości zamienników za wcześniejszą zgodą Klienta.
    2.    FormaGSM wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii, wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji zawodowych swoich pracowników.
    3.    W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez Klienta usterki, która skutkuje wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez Klienta, serwis FormaGSM zwróci się do niego o akceptację tego kosztu.
    4.    Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowych kosztów bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w zamówieniu, uważa się, że Klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich.
    5.    FormaGSM nie wydaje uszkodzonych części z wykonanych napraw.

    I.    Koszty usługi
    II.   
    1.    Na całkowity koszt zlecenia składają się:
    2.    a. koszt usługi serwisowej, w tym koszt wymienionych części
    3.    b. zryczałtowane koszty przesyłek kurierskich
    4.    c. koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych, takich jak np. montaż zakupionej części
    5.    d. ewentualny koszt dodatkowy związany z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub towary.
    6.    Zlecając usługę serwisową Klient określa maksymalny koszt usługi. Oznacza to, że Serwis nie ma obowiązku uzyskania od Klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi.
    7.    W sytuacji, kiedy koszt usługi serwisowej przekracza limit określony przez Klienta, Serwis zobowiązuje się do kontaktu z Klientem celem uzyskania akceptacji kosztów usługi serwisowej.
    8.    Naprawa nie jest dokonywana, jeśli Klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uregulowaniu przez niego wszelkich kwestii finansowych.

    I.    Czas realizacji usługi
    II.   
    1.    FormaGSM deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż ustalony indywidualnie do każdego zlecenia serwisowego, mierzonym od dnia wprowadzenia uszkodzonego urządzenia do systemu serwisowego.
    2.    Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu o:
    3.    -Czas oczekiwania na akceptację przez Klienta kosztu naprawy.
    4.    -W szczególnych przypadkach (bardzo złożone uszkodzenia, urządzenia rzadko występujące w obrocie na rynku polskim, brak dostępności części w obrocie na rynku polskim) FormaGSM poinformuje Klienta o możliwym opóżnieniu w czasie realizacji zlecenia.

    I.    Wyłączenia odpowiedzialności
    I.   
    1.    FormaGSM w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów danych przechowywanych w naprawianym urządzeniu, jak i również za pozostawione w urządzeniach karty SIM, karty pamięci i akcesoria dodatkowe z wyłączeniem przypadków, gdy dostarczone są one na prośbę Serwisu, celem diagnozy usterki.
    2.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta, jeżeli nie spełnia ono wymagań dotyczących zabezpieczenia urządzenia przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu.
    3.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została firmie FormaGSM zlecona.
    4.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę wodoodporności oraz wodoszczelności w naprawianym urządzeniu.    I.    Gwarancja
    II.   
    1.    FormaGSM udziela 3-miesięcznej gwarancji na swoje usługi lub towary.
    2.    Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części użytych do naprawy poszczególnego urządzenia.
    3.    Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu towaru lub wykonanej usługi (paragon, faktura VAT, karta gwarancyjna) wydany przez Serwis oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru na podstawie gwarancji udzielonej przez Serwis.
    4.    Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
    5.    a. po upływie okresu Gwarancji;
    6.    b. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania, ingerencji oraz wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta, lub podmiot inny niż FormaGSM.
    7.    Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:
    8.    a. uszkodzeń spowodowanych zalaniem urządzenia cieczą lub wilgocią;
    9.    b. uszkodzeń mechanicznych;
    10.    c. uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego;
    11.    d. uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika, lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych;
    12.    f. uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak: nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące;
    13.    g. uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie;
    14.    h. uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub modyfikacji urządzenia, podejmowanej przez nieuprawnione do tego osoby lub firmy;
    15.    i. w przypadku dostarczenia urządzenia zablokowanego kodem lub wzorem gwarancja na naprawę nie zostaje udzielona ze względu na brak możliwości sprawdzenia poprawności jego działania przed i po naprawie;
    16.    j. w przypadku stwierdzenia ingerencji cieczy w urządzeniu, nie zostaje ono objęte gwarancją po naprawie.
    17.    Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Serwis oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru.
    18.    Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta.
    19.    FormaGSM rozpatruje reklamacje zgodnie z procedurą reklamacyjną (najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia).
    20.    Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
    21.    a. klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na adres Serwisu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
    22.    b. klient może osobiście dostarczeyć przedmiot reklamacji do serwisu.
    23.    Serwis nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
    24.    W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji na podstawie gwarancji i oględzin wadliwego towaru lub jego części Serwis stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Serwis poinformuje o tym Klienta. a. Klient podejmuje decyzję o:
    25.    a. podjęciu naprawy odpłatnej
    26.    b. odesłaniu mu urządzenia lub towaru w stanie, w jakim został dostarczony do serwisu.
    27.    Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 


    I.    Reklamacja
    II.   
    1.    Serwis FormaGSM realizuje uprawnienia Klienta wynikające z udzielonej gwarancji i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w Kodeksie Cywilnym. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.
    2.    Reklamacja może zostać zgłoszona przez Klienta poprzez e-mail: biuro@formagsm.pl lub kontakt telefoniczny. Następnie przedmiot reklamacji należy odesłać na adres serwisu z:
    3.    1. opisem rodzaju i daty wystąpienia wady;
    4.    2. z opisem żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
    5.    3. danymi kontaktowymi składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Serwis.
    6.    Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
    7.    Serwis ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

    I.    Prawo odstąpienia od umowy
    II.   
    1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Rozdziale VI pkt. 1 Regulaminu.
    2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
    3.    FormaGSM ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    4.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    5.    a. o świadczenie usług, jeżeli Serwis wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta;
    6.    b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub produkt z wadą o obniżonej cenie, pod warunkiem, że Klient o tej wadzie został poinformowany przed zawarciem Umowy Kupna lub przed realizacją usługi;

    I.    Polityka Prywatności
    II.   
    1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma TUVI SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa; NIP 7010991958, REGON 38663743900000.
    2.    Poprzez zgłoszenie zlecenia naprawy, Klient godzi się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu. Celem przetwarzania oraz przechowywania Państwa danych osobowych jest wykonanie usługi naprawy lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne.
    3.    Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
    4.    Dane osobowe są przetwarzane przez TUVI SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  oraz podmioty, z którymi współpracuje, czyli podwykonawców w zakresie usług transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych. Dane osobowe nie są przesyłane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
    5.    Dane osobowe przechowywane są przez Administratora zawsze jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono.
    6.    W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie, w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem przez e-mail: biuro@formagsm.pl
    7.    TUVI SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako Administrator danych osobowych Klienta dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.